Co zrobić, gdy nakaz zapłaty z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego został doręczony na niewłaściwy adres?

W swojej praktyce bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których klienci dowiadują się o wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego dopiero w toku postępowania egzekucyjnego. W typowym przypadku, po dostrzeżeniu zajęcia prowadzonego na ich rzecz rachunku bankowego, klienci uzyskują od komornika sądowego informację, iż egzekucja jest prowadzona przeciwko nim na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, którego nie zaskarżyli w terminie, a sama sprawa dotyczy niespłaconego kredytu lub pożyczki, zaciągniętych kilka lub kilkanaście lat temu.

Najczęstszą przyczyną powstawania takich sytuacji jest fakt, iż w okresie pomiędzy zaciągnięciem zobowiązania i złożeniem pozwu przez fundusz sekurytyzacyjny dłużnik zmienił miejsce zamieszkania lub, co obserwuję w większości wypadków, mieszkał przez pewien czas poza granicami kraju. Fundusze, skupując wierzytelności, w składanym pozwie o zapłatę wskazują oczywiście adres zamieszkania widniejący na umowie kredytowej, nie weryfikując, czy dłużnik nadal tam zamieszkuje. W rezultacie, sąd doręcza pozew o zapłatę na adres wskazany przez fundusz, a po dwukrotnym awizowaniu przesyłki sądowej uznają pozew za skutecznie doręczony i nadają nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności.

W praktyce obserwuję, że nie tylko klienci, ale i profesjonalni pełnomocnicy mają problem z określeniem właściwego sposobu obrony przed prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Składane przez nich wnioski o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też wnioski o wznowienie postępowania słusznie są oddalane lub odrzucane przez sądy jako bezzasadne albo niedopuszczalne.

W rzeczywistości, sposób na uchylenie się przed obowiązkiem zaspokojenia roszczenia wskazanego w nakazie zapłaty jest zupełnie inny. Przepisy dotyczące doręczeń w postępowaniu cywilnym oparte są bowiem na jednej podstawowej zasadzie: doręczenie przesyłki sądowej winno następować na adres zamieszkania strony. Skoro próba doręczenia pozwu wraz z nakazem zapłaty została dokonana na adres niebędący adresem zamieszkania pozwanego, to w świetle przepisów prawa do doręczenia pozwu w ogóle nie doszło. W konsekwencji, w piśmie procesowym skierowanym do sądu powinniśmy po prostu zażądać doręczenia nam pozwu wraz z nakazem zapłaty na nasz aktualny adres zamieszkania.

Jak sporządzić pismo z żądaniem doręczenia nakazu zapłaty i pozwu złożonego przez fundusz oraz na jakie okoliczności powoływać się w takim piśmie opisuję w kolejnym wpisie.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *