CZYM JEST I JAK OKREŚLIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA DLA POTRZEB PROCESU Z FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM? CZ. 2.

W pierwszej części wpisu krótko wskazałem, w jaki sposób prawo określa miejsce zamieszkania dla potrzeb doręczania przesyłek sądowych. W drugiej części postaram się wskazać, dlaczego pozew z funduszu doręczony przez sąd na adres Waszego zameldowania nie zawsze powinien zostać uznany za doręczony skutecznie.

Na gruncie prawa cywilnego żaden przepis prawny nie łączy z faktem zameldowania w danym lokalu, czyli czynnością z zakresu prawa administracyjnego, domniemania prawnego określonego w art. 231 k.p.c., zgodnie z którym osoba zameldowana w lokalu rzeczywiście w nim mieszka. Częste bowiem są w praktyce sytuacje, w których osoby zameldowane w konkretnym lokalu faktycznie w nim nie mieszkają, bądź po wyprowadzeniu się, nie spełniają administracyjnego obowiązku wymeldowania się. Fakt zameldowania pozwanego w lokalu wskazanym w pozwie stanowić może więc co najwyżej uprawdopodobnienie faktu, że pozwany zamieszkiwał w nim w okresie objętym pozwem złożonym przez fundusz sekurytyzacyjny. Jak wskazuje się jednak w orzecznictwie, zgodnie z zasadami dowodowymi procesu cywilnego, uprawdopodobnienie tego faktu jest jednak niewystarczające (tak: wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2014 roku, II Ca 96/14).

Zgodnie zatem z powszechnie panującym w orzecznictwie zapatrywaniem ? samo zameldowanie, będące kategorią prawa administracyjnego, nie przesądza zatem o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, choć niejednokrotnie stanowić będzie cenną wskazówkę przy ocenie istnienia przesłanek art. 25 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1970 roku, I CR 208/69 ). Z samym zameldowaniem nie jest więc związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania strony (orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r., I FSK 212/05).

Reasumując, jak wynika z aprobowanego przeze mnie stanowiska doktryny i orzecznictwa, miejscem zamieszkania osoby fizycznej do którego należy doręczyć jej pozew z funduszu wraz z nakazem zapłaty jest jej adres w danej miejscowości, pod którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie adres jej administracyjnego zameldowania.

A contrario, w odniesieniu do adresu zameldowania i miejsca doręczenia określonego w art. 139 § 1 kpc, odpadnięcie jednego z elementów determinujących określenie miejsca zamieszkania, powoduje utratę dotychczasowego miejsca zamieszkania bez uzyskania nowego (tak S. Grzybowski (w:) System Prawa Cywilnego, t. 1, s. 334; M. Pazdan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2004, s. 93).

Podsumowując, jeśli otrzymacie nakaz zapłaty z funduszu na Wasz ?stary? adres zamieszkania (wskazany na przykład w umowie kredytowej) lub dowiecie się o złożeniu przeciwko wam pozwu o zapłatę dopiero w postępowaniu egzekucyjnym, powinniście pamiętać o tym, że sam fakt, iż jesteści nadal zameldowani pod tym adresem nie oznacza, że nakaz i pozew zostały Wam doręczone w sposób prawidłowy. O tym, co powinniście uczynić dążąc do uchylenia wydanego przeciwko Wam nakazu zapłaty i jak wnieść do sądu o prawidłowe doręczenie pozwu z funduszu, pisałem we wcześniejszym wpisie.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *