Jak usunąć nieprawdziwy wpis BIG, BIK i KRD?

Jak usunąć nieprawdziwy wpis BIG, BIK i KRD?

Dane z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych potwierdzają, że polski rynek wierzytelności wciąż rośnie. To wspaniała wiadomość, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sektor obrotu wierzytelnościami jest papierem lakmusowym i odzwierciedleniem stanu gospodarki.

Niestety, każdy rozwój może pociągać za sobą także straty. Z mojego doświadczenia wynika, że na progresji rynku wierzytelności najczęściej tracą konsumenci i mikroprzedsiębiorcy.

Dlaczego?

Ze względu na fakt, że działalność firm windykacyjnych, nastawiona jest na osiągnięcie korzyści majątkowej i coraz częściej polega na bezpodstawnym zgłaszaniu osób bądź podmiotów gospodarczych do takich rejestrów jak BIG infoMonitor SA, BIK czy KRD, a to z kolei- naraża ich na niezliczone straty.

Nie ulega wątpliwości, że negatywne informacje o nieuregulowanych płatnościach sugerują, że dana osoba (bądź firma), może mieć trudności ze spłatą przyszłego zobowiązania. Co więcej, oparty o nieprawdziwe dane wpis do BIG osłabia pozycję każdego przedsiębiorcy, niezależnie na jakim rynku usług funkcjonuje, a także ogranicza zaufanie dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów.

Co zrobić gdy staniemy się ?ofiarą? takiego działania? Jakie prawa nam przysługują?

Po pierwsze, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej jako ?Ustawa?) możemy wezwać podmiot, z którego wniosku wpis został dokonany do natychmiastowego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.

W artykule 14 Ustawy, uregulowano wszystkie warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wierzyciel mógł przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem, a także jakie to mogą być informacje, warunki ich uzupełnienia w przypadku braków, jak również sytuacje, w których biuro nie przyjmuje informacji przekazanych przez wierzyciela. Niespełnienie którekolwiek z wyżej wymienionych warunków uprawnia nas do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem.
Tym samym, wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki, oraz umów, o których mowa w art. 1871 k.p.c. (świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej),

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni,

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Warto zauważyć, że stosownie do treści art. 48 Ustawy podanie nieprawdziwych informacji gospodarczych do biura zagrożone jest karą grzywny do 30 000 złotych.
Jeżeli więc, są Państwo przekonani, że wpis został dokonany z naruszeniem powyższego przepisu, wówczas należy wystąpić do wierzyciela z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, wskazując na ich niekompletność, nieaktualność, nieprawdziwość lub udostępnienie lub przechowywanie z naruszeniem ustawy.
Sugeruję, aby żądanie takie zawierało numer rzekomego zobowiązania oraz oznaczenie wpisu w rejestrze. W uzasadnieniu należy krótko opisać stan faktyczny, wskazując przykładowo na: brak jakichkolwiek relacji prawnych pomiędzy stronami ?rzekomego? zobowiązania lub braki w doręczeniu wezwania do zapłaty- co uniemożliwiło skuteczne wniesienie sprzeciwu.
Kolejnym krokiem, w oparciu o art. 21a ust. 1 Ustawy powinno być wniesienie sprzeciwu do biura (w omawianym przypadku do BIG InfoMonitor S.A.).
W tym miejscu, wskazuję, że pomocny w napisaniu takiego sprzeciwu może być wniosek opisany w punkcie pierwszym, bowiem za podstawą sprzeciwu możemy przyjąć wszelkie zakreślone wcześniej roszczenia.
Po wniesieniu sprzeciwu biuro może:
zwrócić się do nas lub wierzyciela o dodatkowe wyjaśnienia,
wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło.

W sytuacji, w której biuro po rozpatrzeniu sprzeciwu uzna, że dane zamieszczone w rejestrze są nieprawidłowe lub nieaktualne, wówczas usunie informacje gospodarcze z rejestru. Biuro może także zawiesić ujawnianie tej informacji do czasu wyjaśnienia sprawy między stronami lub przez właściwy organ.

Co istotne, wniesienie sprzeciwu nie podlega opłatom na rzecz biura.

Reasumując, wskazane wyżej działania powinny przyczynić się do ochrony Państwa interesów przed nieuzasadnionymi i nieprawidłowymi wpisami.

W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu, przez formularz dostępny na stronie.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *