NAJCZĘSTSZE BŁĘDY FUNDUSZY SEKURYTYZACYJNYCH. BRAK ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI

W dzisiejszym wpisie (stanowiącym pierwszy z serii dotyczącej najczęstszych błędów procesowych funduszy sekurytyzacyjnych) chciałbym na przykładzie mojego sporu z funduszem Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty opisać Wam przypuszczalnie najczęściej pojawiający się w praktyce, obok przedawnienia roszczenia funduszu, przypadek w oparciu o który sądy oddalają pozwy o zapłatę formułowane przez fundusze sekurytyzacyjne.

Standardowa konstrukcja umowy cesji wierzytelności zawieranej przez bank i fundusz sekurytyzacyjny kształtuje się w ten sposób, że wierzytelności będące przedmiotem umowy przelewu wymieniane są, z uwagi na ich ilość, w załączniku do umowy cesji.

Podkreślenia wymaga, iż ogólny sposób określenia przedmiotu przelewu w umowie cesji uniemożliwia wyprowadzenie wniosku i dowiedzenie, że jej przedmiotem była także wierzytelność z tytułu zobowiązania wobec wierzyciela pierwotnego. Dokument umowy niezawierający opisu przelewanych wierzytelności nie potwierdza, że fundusz nabył wierzytelność przeciwko dłużnikowi i wstąpił w miejsce dotychczasowego wierzyciela, co z kolei uprawniałoby go do żądania spełnienia świadczenia. Nie można bowiem mieć żadnej pewności, że w ramach umowy fundusz sekurytyzacyjny nabył także i tę wierzytelność, o której mowa w pozwie.

Doświadczenie zawodowe pozwala mi stwierdzić, iż niemal we wszystkich sprawach o zapłatę fundusze sekurytyzacyjne nie przedstawiają pełnej treści załącznika zawierającego opis wierzytelności będących przedmiotem umowy przelewu (z uwagi na jego obszerność), prezentując w zamian jako dowód nabycia wierzytelności krótki wydruk zawierający częściową zanonimizowaną tabelkę, w której zamieszczone są wyselekcjonowane dane osobowe dłużnika i inne informacje dotyczące wierzytelności (np. numer umowy kredytowej). Wydruk ten jednak, zazwyczaj niepodpisany przez strony umowy cesji, nie powinien zostać uznany przez sąd za załącznik do umowy przelewu wierzytelności, gdyż jego treść w żaden sposób nie potwierdza, że przedmiotem cesji była także wierzytelność banku przysługująca względem pozwanej. Wobec tego, że jest to pismo sporządzone jednostronnie przez powoda, stanowi ono jedynie dowód tego, że zostało sporządzone pismo o treści w nim podanej.

W przypadku zatem gdy zauważycie, że fundusz sekurytyzacyjny nie przedstawił w załącznikach do pozwu o zapłatę dowodu w postaci pełnego załącznika do umowy cesji, możecie podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub odpowiedzi na pozew zarzut niewykazania przez fundusz sekurytyzacyjny faktu nabycia wierzytelności, co stanowi podstawę do oddalenia powództwa funduszu.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *