Pozew, nakaz zapłaty z funduszu, co dalej?

Ostatnio zgłosił się do mnie po poradę jeden z moich stałych klientów, który odebrał właśnie z poczty nakaz zapłaty. Z wyrazem zrezygnowania na twarzy zapytał mnie, czy odebrane przez niego orzeczenie sądu oznacza, że sprawa jest już zakończona i musi zapłacić kwotę wskazaną w treści nakazu zapłaty.

Sprawa dotyczyła roszczenia Funduszu Sekurytyzacyjnego z umowy kredytu zaciągniętego przez klienta przed ponad 15 latami. Klient był przekonany, że sprawa niespłaconego zobowiązania kredytowego jest już przeszłością, dlatego też otrzymany nakaz zapłaty był dla niego zupełnym zaskoczeniem.

Na szczęście, klient zgłosił się do mnie następnego dnia po otrzymaniu nakazu, dzięki czemu mieliśmy czas na przygotowanie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wyjaśniłem klientowi, że nakaz zapłaty nie jest prawomocnym orzeczeniem, które mogłoby stanowić dla niego ostateczne źródło obowiązku zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe stanowiące formę obrony osoby pozwanej. Termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 14 dni od momentu odebrania nakazu zapłaty. W sprzeciwie pozwany zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich twierdzeń, zarzutów i wniosków dowodowych świadczących o tym, że roszczenie wskazane w pozwie jest bezzasadne. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w sądzie, który ten nakaz wydał, wraz z kopią pisma i wszystkich załączników dla powoda ? w tym przypadku dla Funduszu Sekrutyzyacyjnego.

Temu jak skutecznie zaskarżać nakazy zapłaty wydane na podstawie pozwów wnoszonych przez Fundusze Sekrutyzacyjne poświęciłem osobne wpisy,

Przerwanie biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE nie dla funduszy sekurytyzacyjnych

W dzisiejszym wpisie chciałem przedstawić Wam pogląd prawny wyrażony w przełomowej dla kwestii przedawnienia wierzytelności dochodzonych przez fundusze sekurytyzacyjne uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygnatura akt III CZP 29/16), który powinien stanowić Waszą podstawową linię obrony w walce z nakazem zapłaty wydanym na podstawie pozwu złożonego przez firmy windykacyjne.

Odpowiadając na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sąd Najwyższy zajął stanowisko, zgodnie z którym nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Co to stanowisko oznacza dla osoby, która otrzymała nakaz zapłaty wydany na podstawie pozwu złożonego przez fundusz sekurytyzacyjny?

Kluczowy charakter wskazanej uchwały Sądu Najwyższego sprowadza się do skutku w postaci odebrania funduszowi sekurytyzacyjnemu możliwości korzystania w toku procesu prowadzonego po zaskarżeniu przez nas nakazu zapłaty z dobrodziejstw związanych z wszczęciem przez bank, który zbył wierzytelność stanowiącą podstawę roszczenia Funduszu, postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponieważ w praktyce niemal każdy pozew składany przez fundusz sekurytyzacyjny oparty jest na wierzytelności wynikającej z wystawionego przez bank BTE, skutkiem tak ukształtowanej wykładni przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń może być to, że większość roszczeń dochodzonych przez fundusze sekurytyzacyjne nie zostanie uwzględniona z uwagi na przedawnienie.

W rezultacie, w aktualnym stanie prawnym, duża część powództw składanych przez fundusze sekrutyzacyjne będzie oddalana przez sądy już tylko na podstawie skutecznie złożonej odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu od nakazu zapłaty zawierających jedynie prawidłowo sformułowany zarzut przedawnienia.

O tym, jak prawidłowo sformułować sprzeciw od nakazu zapłaty informuję w odrębnym wpisie.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *