WPŁYW BRAKU ZGODY DŁUŻNIKA NA WAŻNOŚĆ PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI NA FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY. CZ. 1

- blog pozew z funduszu

W dzisiejszej, pierwszej części wpisu przybliżam Wam skutki prawne braku zgody dłużnika na zawarcie przez bank i fundusz sekurytyzacyjny umowy cesji wierzytelności, stanowiącej podstawę złożenia przez fundusz pozwu o zapłatę.

W ubiegłym tygodniu otrzymałem od jednego z klientów dokumentację w sprawie nakazu zapłaty wydanego na podstawie pozwu złożonego przez reprezentującą fundusz sekrutyzacyjny firmę KRUK S.A., opartego na umowie kredytowej z grudnia 2008 roku. Wierzytelność będąca przedmiotem umowy cesji była niestety zabezpieczona hipoteką na nieruchomości klienta, a zatem sam zarzut przedawnienia nie uchroniłby go przed egzekucją z tego przedmiotu majątku.

Na szczęście okazało się, że ani bank, ani fundusz sekurytyzacyjny nie zadbały o uzyskanie pisemnej zgody klienta na zawarcie tej umowy cesji. To zaś przesądziło o tym, że w sprzeciwie od nakazu zapłaty mogłem sformułować skuteczny zarzut braku legitymacji procesowej czynnej funduszu, wynikającej z naruszenia przepisów prawa bankowego.
Zgodnie bowiem z treścią art. 92c. ust. 1 Prawa bankowego obowiązującego do dnia 13 stycznia 2009 roku przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Innymi słowy, jeśli umowa kredytowa będąca podstawą pozwu funduszu o zapłatę została zawarta przez Was przed dniem 13 stycznia 2009 roku, zawsze po otrzymaniu nakazu zapłaty powinniście zbadać, czy fundusz sekurytyzacyjny załączył do pozwu Wasze pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przelew wierzytelności.

Dlaczego tak uważam, w szczegółach wyjaśniam w kolejnej części wpisu.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *