WPŁYW BRAKU ZGODY DŁUŻNIKA NA WAŻNOŚĆ PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI NA FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY. CZ. 2

brak zgody dłużnika

W tym wpisie szerzej wyjaśniam, dlaczego moim zdaniem fundusz sekurytyzacyjny w pozwie o zapłatę opartym na umowie kredytu zawartej przed 13 stycznia 2009 roku winien przedstawić pisemną zgodę dłużnika na zawarcie umowy cesji.

W aktualnym stanie prawnym, w związku ze zmianą przepisów Prawa bankowego, która weszła w życie w dniu 13 stycznia 2009 roku, banki nie muszą uzyskiwać zgody dłużnika na sprzedaż wierzytelności, to jest bezsporne.

Jednakże moim zdaniem w przypadku umów kredytowych zawartych przed 2009 rokiem ta zgoda była obowiązkiem, którego brak spełnienia powodowałby brak legitymacji czynnej po stronie funduszu sekurytyzacyjnego.

W mojej ocenie bowiem, gdy dłużnik zawarł umowę kredytową przed 2009 rokiem, a do przelewu wierzytelności doszło po 2009 roku, tak jak w praktyce zdarza się to jeszcze w niektórych starszych pakietach długów kupowanych przez fundusze, należałoby odnieść się wprost do zasady lex retro non agit, czyli do treści art. 3 k.c., zgodnie z którą nowego prawa nie stosuje się wobec zdarzeń prawnych, jeżeli miały one miejsce przed wejściem w życie nowego prawa.

Zatem w odniesieniu do stosunków prawnych, których treść jest wynikiem pewnych zdarzeń powołujących je do życia, powodujących ich zmianę lub zakończenie, do których należą między innymi przepisy prawa zobowiązaniowego, przyjmuje się, że przepisy te poddane są zasadzie dalszego działania dawnej ustawy. Jeśli zatem zdarzenie prawne miało miejsce w czasie obowiązywania dawnej ustawy, do jego skutków realizujących się po wejściu w życie nowej ustawy, zastosowanie powinna mieć w dalszym ciągu ustawa dawna (tak np.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2008 roku, IV CSK 196/08).

W związku z powyższym wobec faktu, że uprzedni wierzyciel ? bank nie uzyskał zgody pozwanego na przelew wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, nawet jeśli przelew ten miał miejsce po dniu 13 stycznia 2009 roku, uznać należy, że fundusz sekurytyzacyjny nie nabył w sposób skuteczny wierzytelności objętej podstawą faktyczną pozwu o zapłatę.

W konsekwencji, w takiej sytuacji w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub odpowiedz na pozew z funduszu, powinniśmy podnieść zarzut braku skutecznego nabycia wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny.

Zobacz również:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *